تاریخچه خانه ناصر لشکر

Category: Uncategorised Written by meysam minoo

پیشینه خانه و علت نام گذاری آن

این خانه متعلق به عباس خان ناصریان,از فعالان نظامی دوره قاجار بوده است. وی متولد عباس آباد دامغان به سال1239 ش بوده که به دلیل سرکوب شورش ایل باصوری از سوی مظفرالدین شاه لقب " ناصر لشکر" گرفت. ساخت گرمابه,مدرسه و تکیه در عباس آباد و ایجاد امنیت در منطقه شمال دامغان از فعالیتهای او بود.
ناصریان پس از در گذشت در امامزاده جعفر دامغان به خاک سپرده شد.